Rodo

RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), dalej: RODO, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Nieruchomości Dorota Gagat z siedzibą pod adresem: ul. Sienkiewicza 54, 27-400 Ostrowiec Św.
e-mail: dg.nieruchomosci@vp.pl, tel. 502 015 185
zwana dalej Biurem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:
– wykonania umów pośrednictwa, w tym:
a. przedstawienia ofert sprzedaży/wynajmu nieruchomości,
b. kontaktowania się z potencjalnymi klientami,
c. przekazania podmiotom współpracującym (notariuszowi, doradcy kredytowemu, deweloperowi)
d. rozpatrzenia reklamacji
e. przekazania projektu umowy przedwstępnej / umowy najmu drugiej stronie transakcji
– realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. np. w celu prowadzenia rachunkowości i dochodzenia roszczeń

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli maksymalnie do 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku,
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:
Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp nasi pracownicy i współpracownicy, współpracujące z nami w sposób stały firmy rachunkowe, informatyczne, hostingowe, dostawcy oprogramowania, dostawcy usług prawnych. Wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.